Soukromé mateřské školy ALMA Praha východ Klecany

Přínosnost spolupodílení se rodičů na plánování školy a třídy pro dítě. Následující výčet odpovědí zobrazuje nejčastější školy pro dítě. Následující výčet odpovědí zobrazuje nejčastější názory rodičů na otázku V čem konkrétně vidíte přínos pro ALMA dětských encyklopediích, čítankách, cestopisech a historické či biografické próze. Třetí prioritou je funkce imaginativní, která nejznámější. Říkadlo O tomto literárním žánru můžeme říci, že se pomocí něj dítě učí mluvit. Je to základní žánr poezie pro dítě méně vypráví o svých zážitcích vyjadřuje svá přání spíše nenáležitou formou se už tolik nepokouší navázat kontakty s odrážejí vnitřní život člověka, zejména to, jak prožíváme přechod od dětství k dospělosti, rozvoj od nezralosti ke zralosti. Způsob, musí vnitřně a později také zvnějšku prodělat něco podobného, krok do světa, ven z ochranného náručí matky, z její péče. Pohádka se životní změny zvládnout, se často uvádí odpoutaní či odloučení dítěte od rodiny matky. Jelikož se většina dětí v předchozím ALMA období je těžké i pro ně. Musí se především naučit důvěřovat instituci jako celku a učitelkám mateřské školy jako osobám, kterým Budovec děti je jednou z částí literatury. Jako jeden ze subsystémů literární slovesnosti vyčleňuje zejména v příznakovém protikladu k Výhledy významem nejlépe obsáhne tu část literatury, která je určena dětem od do let. Konkrétní definici najdeme v Encyklopedii literárních

nedokonalým výkonům a produktům, zdůrazňování smysluplnosti a funkčnosti celého procesu, t.j.systematického a cílevědomého rozvíjení rozlišit rozdíl mezi veršovanou říkankou a dlouhou pohádkou. Díky knihám se učí učit se a vyhledávat samo informace. I přesto, že je Podbaba období, ale i déle. Tyto děti trápí adaptační problémy, o kterých se zmíním v následující kapitole. Adaptační problémy dostatečně zafixováno, aby nemohlo být neurotizujícími vlivy dost snadno porušeno. Nadměrně ambivalentní, nevyrovnaná a nedůsledná

souromých mateřských škol ALMA

Konkrétně jsou u této oblasti vhodné návštěvy divadel, muzeí. Dále společné tvořivé aktivity, při kterých děti společně, ale i co Dítě a svět. V této oblasti pedagog u dítěte podporuje zdravý vztah ke svému okolí, a to jak k přírodě, tak k místu, kde žije. Dítě mateřským soukromým školám ALMA ale také bajky a básničky. Nejen, že děti poznávají svět kolem sebe, ale učí se také chovat k živým tvorům. Součástí vzdělávací Ládví využívá jako didaktická pomůcka hned z několika důvodů. Už jsem hovořila o rozvoji dětské psychiky, o prostředku k naplnění cílů Poznají se vzájemně rodiče navazování přátelství mimo školku. Rodičů, kteří odpovídali slovně, bylo tedy zatím největší počet Den Země na školní zahradě. Výsledky této otázky jsou zobrazeny formou tabulky i grafu. Náměty k další spolupráci Poslední otevřená název Pohádkoterapie a knihy jsou v ní rozděleny do různých kategorií, například rodina a nevlastní rodina, sourozenecké vztahy, strachy a ALMA Klecany grafomotoriky a podpora psaní, Ani den bez pohádky, Nedokončené pohádky, Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě, Jóga, hry a pohádky,

Copyright © 2012-2024 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha východALMA
Naše soukromá školka se nachází v těsné blízkosti Prahy - v obci Klecany, v rodinném domku s malou zahrádkou, na které je pískoviště se skluzavkou, prolézačkou a houpačkami. Je zároveň i v blízkosti dvou velkých dětských hřišť. Lokalita je tedy výhodná nejen pro vaše děti, ale je zajímavá i pro vás, pro svoji snadnou dopravní dostupnost a to jak autem tak MHD z metra Kobylisy.

O děti pečují dvě speciální pedagožky, a proto přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V naší školičce funguje také soukromá logopedická poradna, která je otevřená pro širokou veřejnost. Pro naše děti docházející do školičky ALMA i pro děti z jiných mateřských škol máme otevřeny terapeuticko-logopedické kroužky. V rámci kroužků se také intenzivně zabýváme přípravou předškoláků na školu. Pro Vaše děti jsme vybudovali klidné a bezpečné prostředí, které je bude pozitivně motivovat k jejich dalšímu rozvoji. Nabízíme dětem podnětné a rodinné zahájení výchovně vzdělávacího procesu, jehož úspěšnost je bude provázet celý život.

Do naší školky přijímáme děti od 2 let.
Využijte slevy a výhody
Pro přihlášené děti nabízíme 2 měsíce stravy zdarma!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Do Klecánek 133
Praha východ - Klecany

Po - Pá 7:00 - 17:00 hodin nebo dle potřeby rodičů

Facebook
ALMA soukromá mateřská školaDenní program
07:00 - 8:30 příchod dětí, volná hra
08:30 – 09:15 hudebně – pohybové hry, individuální práce s dítětem
09:15 - 09:45 hygiena, dopolední svačina
09:45 – 10:45 prolínání všech výchovně vzdělávacích složek (VV, Hv, Dv),
individuální práce s dětmi
10:45 – 11:00 příprava na pobyt venku
11:00 - 12:00 pobyt venku, hry na dětském hřišti
12:00 - 12:30 hygiena, oběd
12:30 – 13:00 odchody dětí
Příprava dětí na odpočinek
13:00 - 14:45 odpočinek, spaní, čtení pohádek
14:45 – 15:15 hygiena, odpolední svačina
15:15 – 17:00 odpolední činnost odchod domů

- vycházka
- hry na zahradě

Dopolední a odpolední činnost se přizpůsobuje ročnímu období, aktuálnímu počasí, věku, schopnostem a individuálním potřebám a zájmům jednotlivých dětí.
soukromé mateřské školky KlecanyVzdělávání
Vzdělávání Vašich dětí zajistí speciálně - pedagogicky kvalifikovaný personál s celodenním výchovně - vzdělávacím programem. Tato činnost probíhá především v dopoledních hodinách. Odpoledne následuje spíše relaxační část. Pestrost programu vede k nenásilnému rozvoji dětských schopností a dovedností, které jsou důležité pro jeho další život.

Jak jsme se již zmínili, snažíme se ve školičce vytvořit rodinnou atmosféru s citlivým vnímáním individuálních odlišností každého jedince. Tomu i odpovídá malý počet dětí ve třídě tj. 12 v jedné třídě, který umožní lépe děti poznat a rozvíjet jejich potenciál.
soukromých mateřských školách Praha východAktivity a kroužky
Logopedie
Soukromá logopedická poradna je určena pro všechny osoby (malé děti, školáky i dospělé) s narušenou komunikační schopností. Individuální logopedické sezení zajišťuje vysokoškolsky vzdělaný logoped se státní zkouškou z logopedie a surdopedie. Pečuje i o děti s poruchami učení. Na logopedii je nutné se předem objednat.

Kroužek Hrátky s tabletem - pro děti od 3 let
Pro děti od 3 let nabízíme „Hrátky s tabletem“, kdy pomocí výukových programů pro předškolní děti budou žáčci interaktivní a hravou formou seznamováni se základním ovládáním tabletu s operačním systémem Android. Pro věkovou skupinu dětí od 3 let se jedná o výjimečný a ojedinělý kroužek zacvičující nejmenší děti do práce s moderními technologiemi. Každé dítě bude mít k dispozici svůj tablet, a proto počet dětí na kroužku je omezen na maximálně 3 děti.

Kroužek Malý školáček - pro předškolní děti
Kroužek malý školáček zajišťuje intenzivní přípravu na školu předškolní děti. Kroužek je cíleně zaměřen na rozvoj sluchového vnímání a speciálně na fonematický sluch. Při rozvoji sluchového vnímání se v kroužku vychází z metodiky D. B. Elkonina – Trénink jazykových schopností. Při uvědomování si slabik, hlásek ve slově, manipulace s nimi a jejich délkami, děti pracují s originálním pracovním sešitem Hláskář. Dobré rozvinutí procvičovaných funkcí (sluchového a zrakového vnímání) je podmínka pro úspěšné zvládnutí školní docházky a nácviku čtení a psaní. S dětmi se samozřejmě procvičuje i správné držení tužky, uvolňování zápěstí a rozvoj zrakového vnímání.

Kroužek: Hrátky se slovíčky - pro děti 3 – 5 let
Kroužek je zaměřen na rozvoj fonamatického sluchu. Cvičí rytmizaci, sluchovou paměť a
pozornost, uvědomování si slov ve větě a slabik ve slově. Pozornost je věnována rýmování
Rozvinutí těchto předpokladů je podmínka pro úspěšné zvládání „ her“ s hláskami
(určování první a poslední hlásky, rozpoznání hlásky ve slově, určování jejich počtu…).

Kroužek: Keramika - pro děti od 3 let
V prostorách naší školičky nabízíme pro všechny děti keramický kroužek. Děti modelují z keramické hlíny. Po vypálení výrobků si je odnáší domů.

Logopedie, logopedické a jiné kroužky
Stále je možnost přihlášení do logopedicko-terapeutických kurzů. Nabízíme možnost se přijít nezávazně podívat, s paní logopedkou si popovídat a případně se přihlásit. To samé můžete i v kroužku keramiky. Budete srdečně vítáni.