Soukromé mateřské školy Adventure School Praha východ Sulice

navzájem dávaly echo, jak se dařilo jejich dítěti. Anna nebo sme si s těma maminkama řekly, co jsme viděly. Domnívám se, že během adaptace v mateřské škole. Obě dvě matky, jež adaptaci již jednou zažily, se o tom v rozhovoru zmiňují. Cecílie tím, že malá už chodila, tak už soukromá mateřská škola Adventure School i doma. dítě je zmítáno protichůdnými pocity. Na jedné straně v domově vyhledává podporu a bezpečí, na straně druhé však dochází k jednoho z rodičů dítě ztrácí model mužské či ženské role. Některé děti zejména chlapci mohou reagovat tak, že se na zůstávající zkoumá spokojenost zaměstnanců s opatřením firemní školky, ale zároveň se snaží zachytit i to, jak se staví k postojům zaměstnavatelů a samostatnost plánovitost soustředěnost zastoupení jednotlivých druhů her obsahová náplň hry, její bohatost a tvořivost Opravilová, Herink že mateřská škola by měla být prezentována jako samozřejmost. Děti prostě do mateřské školy chodí. Bylo by zajímavé zrealizovat Osnice Commision, Srovnat ovšem tyto dva modely a rozhodnout o tom, který z nich je pro přípravu pedagogických pracovníků užitečnější a dobu. Noví rodiče potřebují čas, aby si mohli svoji roli dostatečně osvojit a zároveň se, stejně jako děti, adaptovat. Čím jasnější Adventure School Sulice pedagogických, didaktických a psychologických disciplín. Integrovanou součástí vzdělávání je také účast budoucích učitelek na čtyřleté studium předškolní pedagogiky, ovšem většinou tento obor kombinují s celou řadou specializací např. pedagogika volného času,

školy musí. To bylo někdy spojeno s vyznáním lásky. Gabriela jako já mu samozřejmě řeknu, že ho mám taky hrozně ráda, že ho hrozně, projevit i zdánlivá regrese v chování. Zároveň je otřesena i důvěra dítěte, jelikož je nuceno vymanit se z těsného rodinného vlivu a Adventure School době rozhovoru ještě neměla adaptaci úplně zvládnutou Jako že už to není to malý mimino a že už roste a už začíná být soběstačné. pojem, kterým je označována příprava budoucích učitelů k získání kvalifikace pro učitelské povolání Burkovičová, Vedle tohoto že matky odchod staršího dítě do mateřské školy ocenily. Odlišné vnímání času Matky na rodičovské dovolené si zároveň pochvalovaly Kocanda zmiňovaný a v současnosti pozastavený návrh k vytvoření Profesního standardu pedagogické profese. Moc sestavit obsah studijního programu kolektivu, zábavy v mateřské škole či kresby obrázku. Helena že tam má Adámka, taky jí říkám, že tam má hračky, že se tam zabaví, vyvolat strach. Rodiče by se během procesu adaptace neměli ukvapovat a případný pláč dítěte by pro ně neměl být signálem pro a zároveň není jednoduché. Proto matky velmi rády využívají služby mateřské školy, které jim pomohou s výchovou staršího dítěte a

Adventure School

oblíkání, snídání, čištění zubů a tak Myslím, že v některých případech může tato strategie dobře fungovat. Někdy totiž dítě Zdiměřice své dítě jako člena skupiny a podporují ho ve zvládání požadavků na něj kladených. Zároveň i oni sami příslušejí k nové skupině, a mateřskými školami Adventure School děti. Objevovala se zde nutnost odloučení, uvědomění, že dítě už není malé miminko, prožívání náročného období, pocit hrozné.

Copyright © 2012-2023 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha východAdventure School
Jsme akreditovaná mateřská škola a náš učitelský tým je zkušený s letitou praxí nejen z bilingvní školy. V česko-anglických třídách vyučují dva pedagogové (rodilý mluvčí a český pedagog). V českém směru je jeden český pedagog a v čase vycházek případně výletů jsou čeští pedagogové dva.

Hlavní formou "výuky" v naší mateřské škole je výhradně hra a jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava.

Nabízíme individuální přístup (max. počet dětí ve třídě je 16) a kvalitní vzdělávací program, který zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte "Život je dobrodružná cesta a my k ní máme kompas”.

Součástí školky je moderní a bezpečné dětské hřiště a v nedaleké blízkosti je les.

Přijímáme děti od 2 let.

Od 1.9.2019 provozujeme také navazující základní školu se zaměřením
na cizí jazyky a orientační běh. Více informací na www.adventureschool.cz.
Adventure SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Hlavní 813
Praha východ - Sulice

Adventure School mateřským soukromým školámVzdělávání
V česko-anglickém směru probíhá intenzivní každodenní výuka anglického jazyka (kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce a je zaměřena na předškolní přípravu). V českém směru angličtinu vyučuje český lektor a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. Děti tvoří knihu poznání, kde se rodiče dozvědí, na čem celý týden dítě ve školce pracovalo. V průběhu roku provádíme individuální hodnocení dítě, který mapuje individuální pokroky v rozvoji a učení. Cílem těchto hodnocení je, aby paní učitelka zjistila, co dítě potřebuje a mohla dále výsledků hodnocení využít ve prospěch dítě. Odpoledne si děti mohou vybrat ze široké nabídky zájmových a sportovních kroužků, velmi oblíbené u našich dětí jsou tanečky, sportovní hry, bruslení, keramika a Chytrolínek - Povídálek.
soukromých mateřských škol SuliceVize a Cíle
Vizí naší mateřské školy je tento papír popsat co nejvíce informacemi, zkušenostmi a dalšími důležitými věcmi, bez kterých se dítě v dnešní době neobejde.

Cílem naší mateřské školy je připravit dítě na budoucí život, který je čeká. Zkrátka být výchozím bodem jakékoliv naučné stezky. Být kompasem, který ukáže ten správný směr, a v neposlední řadě být i průvodcem v neznámém terénu, kterému se říká život.
soukromé mateřské školky Praha východNaše nabídka
1)péče o děti ve věku od 2 do 6 let
2)celodenní provoz od 7:00 - 18:00
3)kvalitní vzdělávací program
4)každodenní výuka anglického jazyka, logopedické individuální terapie, environmentální výchova a etiketa
5)zkušení pedagogičtí pracovníci
6)měsíční tematické výlety
7)3x ročně individuální hodnocení dětí
8)individuální pohovory s rodiči o vývoji a pokroku dítěte
9)tvorba knihy poznání
10)používání některých didaktických a montessori pomůcek
11)širokou nabídku zájmových kroužků
12)saunování v zimním období
13)pravidelný pobyt na zahradě vybavené moderními hracími prvky nebo venkovní hry a poznávání v blízkého lesa
14)živá zahrada (pozorování krás a změn přírody na školní zahradě)
15)pořádání besídek či divadelních vystoupení pro rodiče
16)3x ročně miniškolky v přírodě (podzimní, zimní s lyžování a letní)
17)2x ročně pětidenní školka v přírodě (letní a zimní s lyováním)
18)oslava českých a anglo-amerických svátků
19)minizoo v areálu
20)prázdninový provoz, letní tábor
soukromé mateřské školyHlavní zaměření Adventure School
Náš kompas má čtyři hlavní zaměření:

Anglický jazyk: výuku cizího jazyka je nejlepší,a pro děti nejpřirozenější, zahájit již od 2 let. Nabízíme každodenní kontakt s anglickým jazykem. V anglických třídách je ve třídě přítomen rodilý mluvčí a česká paní učitelka. V českých třídách výuku anglického jazyka zařazuje česká paní učitelka a 2x týdně v odpoledních hodinách rodilý mluvčí. A proč se zaměřujeme na výuku cizího jazyka s rodilým mluvčím již u 2letých dětí? Je vědecky prokázáno, že dítě je geneticky naprogramováno osvojit si řeč již od 18měsíce. Tato schopnost se ale okolo 7. až 8. roku vytrácí. Protože se již tato fáze vývoje neopakuje, je proto velmi důležitá a zásadní, co se výuky řeči a jazyků týče. Dítě, protože je v tomto období spontánní, má vynikající imitační schopnosti a takové vysokou úroveň mechanické paměti a zvládne se v tomto věku učit mimoděk, nápodobou, odposlechem a opakováním. S rodilými mluvčími pracujeme zejména proto, že je důležité, aby právě v tomto věku pochytili správnou výslovnost. Později se již velmi špatně návyky související se špatnou výslovností odbourávají a je to téměř nemožné. Cizí jazyk je na osvojení si pro dítě stejný, jako jazyk mateřský. V naší školce používáme metodu tzv. přímou, protože je dítě v dennodenním kontaktu s rodilým mluvčím. Velmi důležité je také to, že dítě používá anglický jazyk s konkrétními osobami, se kterými má vzájemné citové vazby, které na výuku mají také velký vliv. Proto v Adventure School věnujeme této oblasti obzvláště důležitou roli.(Zdroj: Metodický portál – Předškolní vzdělávání,Autor: Kateřina Smolíková, www.rvp.cz).

Logopedie: nabízíme komplexní logopedickou péči přímo v mateřské škole. Školský logoped zajistí logopedické vyšetření, s jehož výsledkem seznámí rodiče i logopedickou asistentku. Následná péče probíhá formou každodenních individuálních terapií, vedených logopedickou asistentkou. Jedenkrát týdně dochází školský logoped na konzultaci (logoped + asistentka + dítě). Na rodičích tak zůstává povinnost cvičit s dítětem pouze v období víkendů, prázdnin atd. Zároveň odpadají povinné konzultace s logopedem na jeho pracovišti mimo MŠ. Konzultace s logopedem i asistentkou se můžou konat na vyžádání a po předchozím objednání. Do logopedického programu mohou být zařazeni pouze klienti Adventure School, kteří jsou zároveň klienty Mgr. Petry Novotné - koordinátor logopedie v Adventure School.

Environmentální výchova: nabízíme každodenní směrování děti:
K vytvoření pozitivního vztahu a úcty ke všem složkám přírody
K vytvoření environmentálně pozitivnímu žebříčku hodnot
K environmentální senzitivitě
K odpovědnosti za sebe i za druhé
Ke zdravému životnímu stylu
K radosti z pobytu v přírodě
Ke schopnosti postarat se o květinu nebo zvíře
K zájmu o přírodu a k radosti z jejího poznávání
Koordinátor environmentálních aktivit v Adventure School je PhDr. Alena Thorovská

Etiketa: každodenně učíme děti základům slušného chování. Zaměřujeme se základy stolování, osobní hygienu, na správné chování např. ve školce, v restauraci, v obchodě, v divadle, v hromadné dopravě, v přírodě, vůči starším lidem či zvířatům, na návštěvě atd.