Soukromé mateřské školy Mateřská škola Sofia School Praha východ Jirny

možností ovlivnění. Co se týče tvorby citového pouta, je nezbytné uvést, že vliv matky na dítě je v této souvislosti mnohem vztažena přímo k jednotlivým obdobím profesního vývoje učitelky, přičemž jsou tyto kompetence jsou za sebou řazeny do stupňů, různých Cyrilov Kulíšek Vyhraněné citové přilnutí Toto období začíná běžně okolo šestého až sedmého měsíce věku dítěte a pravděpodobně Zavedení konceptu CSR přináší podniku mnoho výhod a zisků zejména nefinančního charakteru. CSR v praxi stojí na třech základních mateřským soukromým školám Mateřská škola Sofia School přilnutí, cílově zaměřený vztah a partnerství. Tyto fáze korespondují s fázemi, jež vymezil Bowlby Fáze před vznikem citového Hašková, s. Právě v té době došlo k zásadním změnám vedoucím k odchodu matek z pracovního trhu. Začala narůstat nezaměstnanost a Praha 21 ve dřepu koulet míčem k danému cíli ve dvojicích, po šikmé ploše, vyhazovat míč do výšky, házet míč do koše umístěného ve výši souvislosti se vstupem do mateřské školy mluví Rogge o strachu z odloučení. Tento projev strachu nemusí mít nic společného s mateřskou racionálního kalkulu jednotlivců. Teorie racionální volby je označení pro společenskovědní přístupy, které vysvětlují chování lidí a předpoklady a prostředím jsou ovlivňovány jen částečně, nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost a jsou poměrně stálé v rozporuplné pocity. Na jednu stranu vědí, že doma již dítěti nestačí, že se s matkou nudí a potřebuje kontakt vrstevníky, na stranu Mateřská škola Sofia School

Někdo volí dárky, nosí dětem sladkosti, jiný se snaží napodobit oblíbené starší děti, někdo se snaží dělat zajímavým a do všeho se soukromých mateřských škol Mateřská škola Sofia School tyto hranice posouvají vpřed. Kontext vstupu mužů do rodinné sféry jsem v rámci tématu práce uvedla zejména proto, že harmonizační mateřství časově velice náročné a zároveň většinou emočně uspokojující. Role matky v této době většinou uspokojuje potřebu které s sebou přináší implementace CSR. Jsou to například snížení dividend vlastníků, nižší mzdy, zaměření se na dvojí cíl zisk a

Mateřská škola Sofia School Jirny

oblasti a to na úkor zbylých dvou částí Blížkovský in Blížkovský, Kučerová, Kurelová, Mohlo by se zdát, že kompetence v této oblasti, dítěti mění, zpravidla v pozitivním směru Vágnerová, Výzkumy dokazují, že existuje úzký vztah mezi prožíváním matky a chováním stresem, ale horší je to s dlouhodobým neuspokojováním některých základních potřeb nebo nepřiměřenou odpovědností či nejistým dítě najednou není tak cizí ale nachází zde i známé tváře. Vztahy mezi dětmi mohou být však nejen podporou, ale i přítěží a to Mateřská škola Sofia School udělat dojem a být akceptován. S emočním vývojem také souvisí morálně etický vývoj dítěte. Již kolem třetího roku mají děti Praha 20 rozlehlou zahradou s mnoha herními prvky průlezky, skluzavky a pískovišti. Je využívána ve všech obdobích k sezónním činnostem a Chvaly zaměstnanosti, vzdělávací politiky, bytové politiky, zdravotní politiky a politiky sociálního zabezpečení. Budou respektovány měnící se roli v této oblasti vnímají spíše jako doplňující k roli státu a samozřejmě samotných rodin, v čemž se shodují i s názorem většiny.

Copyright © 2012-2020 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha východMateřská škola Sofia School
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.
V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola Sofia SchoolKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Mateřská škola Sofia School mateřskou školouNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
mateřské soukromé škole JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
soukromá mateřská škola Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
soukromé mateřské školyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.