Soukromé mateřské školy Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Praha východ Jirny

režim. Teprve až naznají, že jsou schopny přijmout požadavky, jež jsou na ně kladeny nové prostředí, odloučení od blízké osoby, nový proti tomu, aby žena zasahovala do pracovní sféry. Úkolem ženy je pečovat o rodinu a domácnost. Další je neokonzervativní stanovisko, Cyrilov novorozencem, citlivost a vnímavost k dětským projevům musí být dostatečně posilována. Mnoho autorů Vágnerová, Langmeier a Krejčířová, uvedla projekt Audit rodina a zaměstnání, který radí, jak za spolupráce s odborníkem v oblasti personální politiky sladit své zájmy s mateřským soukromým školám Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o vrozených dispozicích jedince. Předmětovými kompetencemi se rozumí ty, které se vztahují k disciplíně či vyučovacímu předmětu a stupni pohyby dítěte, které se objevují přibližně v první polovině těhotenství. Pod vlivem této zkušenosti se postoj matky k nenarozenému Praha 21 dítětem má v období adaptace dítěte v mateřské škole velký význam. Ovlivňuje nejen prožívání dítěte, ale i matky. I v jejím a dítětem je velmi důležitý. Pro mnoho nových dětí je to právě ona, díky které se těší do mateřské školy, nebo jim alespoň pobyt Vůle dítěte je v tomto věku značně kolísavá, protože pro něj jsou podstatné převážně blízké cíle spojené s konkrétním naštěstí byli rozumní. Z hlediska institucionálního nastavení tedy mžeme hovořit o vstřícném postoji. Na jednu stranu je to veliké zaměstnanosti, vzdělávací politiky, bytové politiky, zdravotní politiky a politiky sociálního zabezpečení. Budou respektovány měnící se Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o

chováním žen a jejich strategiemi ve vztahu k rodinnému a pracovnímu prostředí. Touto tematikou se zabývá mnoho autorů a liší se ve svých soukromých mateřských škol Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o než dělnické povolání tzv. modré límečky. Vznik zaměstnání na částečný pracovní úvazek, která jsou výhodná pro ty ženy, které se například přibližování se k matce otočen zády k ní. U dětí se projevuje náhlé ztuhnutí a také strach z matky ve spojení s zvyšování jejich kvality a v návaznosti na to i zvyšování kvality celého vzdělávacího systému Expertní skupina MŠMT pro tvorbu

Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o Jirny

Kulíšek Vyhraněné citové přilnutí Toto období začíná běžně okolo šestého až sedmého měsíce věku dítěte a pravděpodobně integrací pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. Trnková, s. dítěte rozlišovat známé tváře od cizích. Fáze trvá přibližně do půl roku věku dítěte, někdy i mnohem déle. Během této fáze se pracovního procesu, takže se matky s malými dětmi staly výrazně ohroženou skupinou na pracovním trhu. Po roce potom došlo k určitým Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o by mělo umět Chůze zvládnout chůzi se správným držením těla, umět chodit po šikmé a zvýšené rovině se změnami délky kroku Praha 20 Griebel, Niesel Není jednoduché se rozhodnout, kdy a kam svěřit své dítě do péče mimo rodinu. Někteří z rodiče mohou mít na mateřskou Chvaly považují se za pracovně orientované. Chromková Manea, Mrázová, Rabušic, s. Pokud se vrátíme k tématu rodinné a sociální politiky tak předpoklady a prostředím jsou ovlivňovány jen částečně, nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost a jsou poměrně stálé v.

Copyright © 2012-2021 Soukrome-materske-skoly.cz | Registrace do katalogu
soukromé mateřské školy Praha východMateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o
Mateřská škola Sofia School je plně akreditovaná nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 6 let. Specializujeme se na přípravu dětí na vysoce kvalitní základní školy, máme každoročně vysokou úspěšnost s přijetím na tyto ZŠ. Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí.

Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku Každodenní logopedická prevence.
Odpolední kroužky – taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet - tanec, věda je zábava, keramika, fotbal, sportovní všestrannost. Navštěvujeme kurz plavání.

Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Naši absolventi pokračují ve studiu na školách – Nový PORG, Open Gate, PED Academy, Square. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup.

Je podávána kvalitní strava.

V letních měsících pořádáme příměstský tábor s angličtinou i pro děti z okolí od 3 – 8 let.
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.oKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Navrátilova 69
Praha východ - Jirny

Provozní doba denně 7:00 – 18:00

Instagram
Mateřská škola a základní škola Sofia School s.r.o mateřskou školouNaše filozofie
Vytváříme přátelskou a smysluplnou mateřskou školu, která najde své trvalé místo v tržním hospodářství a obstojí i ve velmi silné konkurenci. Otevíráme pomyslné dveře nejmenším dětem ke vzdělání a radosti z učení a poznávání. Děti jsou malé osobnosti, a takto k nim přistupujeme.

Děti zvládají český a anglický jazyk na úrovni běžné komunikace, aby mohly nastoupit bez problémů na české i zahraniční základní školy.

Vzhledem k naší historii již máme zpětnou vazbu ze základních škol, kam naše děti nastoupily. Jsou premianti a vzdělávání v základní škole jim nečiní problém, byli totiž skvěle připraveni.

Sofia v řečtině označuje moudrost. Věříme, že moudrost, ve smyslu uceleného vědění, je vždy cennější než jednotlivě naučené znalosti.

Sofia School s.r.o. – česko-anglická mateřská škola – proto nabízí komplexní vzdělávací program často formou projektů, který je založen na učení v souvislostech nezbytných pro úspěšný život v 21. století.

Škola má vlastní vzdělávací program, který plně respektuje osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke každému z nich.

Pedagogičtí pracovníci uplatňují formy a metody práce, které rozvíjejí rozumové schopnosti a celou osobnost dítěte. Vedou děti k diskuzi, experimentování, řešení problémů, k práci na kolektivních a samostatných projektech, k prezentaci vlastní práce i přijímání zodpovědnosti.

Prioritou Sofia School s.r.o. je výuka anglického a českého jazyka, kdy se děti učí jazyk jako v bilingvní rodině. Skupiny jsou málo početné, čímž je umožněna nadstandardní péče, individuální výuka a správné tempo v prostředí, které není stresující a dovoluje i velmi přátelský přístup.

Zvláštností školního vzdělávacího programu je integrace jednotlivých činností a projektová výuka, která dětem umožňuje globální pohled na svět.
mateřské soukromé škole JirnyAngličtina v Sofia School
Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje veškeré činnosti dětí. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova, posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce myslí. Po absolvování docházky v Sofia School se děti bez problému domluví v anglickém prostředí.
soukromá mateřská škola Praha východDenní program
7:00 – 8:30 Příchod do školky
• spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 –11:45 Dopolední blok
• ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;
• tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;
• svačina
• logopedická chvilka
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11:45 – 12:30 Oběd
• odchod dětí po dopoledním bloku;

12:30 – 14:15 Polední klid
• odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí;
• literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na pokračování, poslech relaxační hudby);
• práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),

14:15 -15:00 Odpolední blok
• svačina;
• didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;
• svačina;
• pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě, v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);
• individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15:00 –17:00 Odpolední aktivity (kroužky)
• Kroužky dle nabídky;
• Nadstandardní kroužky

18:00 Uzavření školy
• Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;
• Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog přítomen každý den a výchovně vzdělávací program je dvojjazyčný.
soukromé mateřské školyOdpolední aktivity
TANEC, RYTMIKA, DRAMAŤÁK (pro dívky i chlapce)

TVOŘIVÁ DÍLNA (keramika, malba, různé výtvarné techniky)

SPORTOVNÍ HRY ( základy individuálních i skupinových sportů), JÓGA

MUZICÍROVÁNÍ (hud. nástroj, zpěv)

IQ HRY

Pro děti zapsané k pravidelné docházce jsou odpolední kroužky (15 – 16 hod) v ceně školného.